advanced divider

Specialno-pedagoške obravnave

Podpora otrokom in mladostnikom pri soočanju z izgubami / žalovanjem

»Otrok ni posoda, ki jo je treba napolniti,
ampak plamen, ki ga je potrebno prižgati.«

Francois Rebelais

V svetovalnici Aurora

vam želim ponuditi ne le strokovno, temveč tudi individualno prilagojeno in sočutno pomoč, podporo in svetovanje.

Dobrodošli ste vsi starši oz. skrbniki ter vaši otroci.

Začenjamo z “Malo šolo” oz. zgodnjim obdobjem (nekje od 5. leta naprej), kjer razvijamo  predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.

Nadaljujemo z bralnimi treningi, učenjem učenja, rešujemo primanjkljaje na področju garfomotorike, pomanjkljive pozornosti, slabo razvite orientacije, količinskih predstav ipd.

Staršem in otrokom svetujem uporabo ustreznih prilagoditev ter pomagam z informacijami, ko se srečujejo s postopkom usmerjanja oz. pridobivanja dodatne strokovne pomoči. 

Sem tudi izvajalka šolanja na domu za otroke s posebnimi potrebami. 

V svetovalnici pa nudim tudi posebno občutljivo pomoč – podporo otrokom in mladostnikom,

ki so se znašli v procesu žalovanja,

se soočajo s hudo boleznijo v družini ali drugo hudo izgubo.

O meni

Sem Irena Gabrovšek, defektologinja, z opravljenim strokovnim izpitom v vzgoji in izobraževanju in več kot dvajsetletnimi izkušnjami pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

Osemnajst let sem delala kot specialna pedagoginja, izvajala sem dodatno strokovno pomoč v osnovni šoli in vrtcu. Leta 2021 pa sem odprla zasebno specialno-pedagoško svetovalnico. Izvajam specialno-pedagoške obravnave in sem izvajalka za šolanje na domu otrok s posebnimi potrebami.

 

Zadnja leta delujem tudi na področju pomoči žalujočim otrokom in mladostnikom. 

Irena Gabrovšek prof. defektologije

Želim si pomagati otrokom, ki jih okolica ali šolski sistem označi kot »drugačne«, “neprilagojene”, “plahe”, 
“manj sposobne” …

Vsakega otroka namreč sprejemam kot individualno, unikatno in dragoceno osebo, ki ima svoje poslanstvo in svojo nalogo na tem svetu. Moja želja je, da ga na njegovi poti podprem. 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA:

SPECIALNO PEDAGOŠKO PODROČJE

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe izobraževanja (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS),

 • Mednarodna konferenca »Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami: spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč » (Ped. fakulteta Lj.),
 • Udeležba na strokovnem srečanju: 60 let podpore pri vzgoji,
  učenju in odraščanju (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Lj.),
 • Program iz specialno-pedagoških znanj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
 • Učinkoviti pristopi k učencem s posebnimi potrebami v OŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
 • Koncept dela z učenci s posebnimi potrebami (Zavod RS za šolstvo),
 • Otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami (Ambulanta za avtizem, Pediatrična klinika),
 • Kaj delati z otroki s specifičnimi učnimi težavami oz. govorno-jezikovnimi motnjami med urami dodatne strokovne pomoči in doma (dr. Martina Ozbič),
 • Seminar Brain Gym.

ŽALOVANJE

 • Podpreti bližnjega v času žalovanja, pomoč mladostniku (Hospic Lj.),
 • Proces žalovanja (Hospic Lj.),
 • Podpora žalujočim najstnikom (Kids Grief),
 • Kreativni pristopi v procesu pomoči žalujočim otrokom (Kids Grief, A. Warnick),
 • Podpora žalujočim učencem v šoli (Kids Grief, A. Warnick),
 • Proces žalovanja in možnosti krepitve duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih; kako se pogovarjati z otroki o bolezni in smrti (V. Poštuvan, M. Štirn, A. Tančič Grum),
 • “Ne vem, kaj naj rečem” strategije pomoči žalujočim (Kids Grief, A. Warnick).

DRUGO

 • Tečaj sprostitvenih tehnik in čuječnosti (Šola Horizonti),
 • Mednarodna konferenca EDUvision – čuječnost, nevroedukacija,
 • Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju (Pravna fakulteta, Inštitut za kriminologijo),
 • Tehnike svetovalnega razgovora (B. Breznikar),
 • Izstopajoča vedenja v šoli (Klemenčič, Filipčič, Janjušević).

Specialno pedagoška pomoč

KAKO POTEKA SPECIALNO PEDAGOŠKA POMOČ

Pomembno je, da otroka in njegove posebnosti dobro spoznam, saj je le tako obravnava oz. pomoč optimalno prilagojena. Informacije dobim preko pogovora s starši, otrokom, pregleda zvezkov in preko določenih diagnostičnih sredstev.

 

Po želji in glede na potrebe se nato dogovorimo za nadaljne obravnave, ki jih prvenstveno izvajam osebno, izjemoma pa tudi na daljavo.

 

 

Obravnava poteka običajno 40 – 50 minut in je sestavljena iz neposrednega dela z otrokom in svetovanja staršem oz. skrbnikom.

PROGRAMI

specialno pedagoške pomoči

ZGODNJA POMOČ

Zgodnja pomoč zmanjša potrebo po kasnejših intenzivnih obravnavah, prepreči pa tudi nastanek sekundarnih motenj, ki nastanejo zaradi dlje trajajočega občutka neuspešnosti.
 

Zgodnja pomoč oz. “Mala šola” je namenjena  vsem otrokom pred vstopom v šolo in v prvi triadi, še posebej tistim, pri katerih je opaziti določene posebnosti ali primanjkljaje.

Obravnava se usmerja na senzorične in motorične komponente, ki igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju predpogojev za uspešno učenje branja, pisanja in računanja ter hkrati predstavljajo temelje za razvoj kompleksnejših znanj in spretnosti, ki so potrebne za učno uspešnost. 

KO BRANJE (NE) STEČE

Branje je izrednega pomena, saj spodbuja otrokov jezikovni in intelektualni razvoj, vpliva na bogatenje besednega zaklada, širi nova obzorja, razvija domišljijo, omogoča pridobivanje novih in utrjevanje starih znanj …

 

Na splošno spodbuja razvoj celotnih možganov, tako leve kot desne hemisfere.

Kar nekaj otrok ima težave pri branju, vzroki pa so zelo raznoliki. Lahko se skrivajo v njegovem okolju, lahko so posledica specifičnih učnih težav (npr. disleksija), lahko pa otrok potrebuje le več časa, da avtomatizira branje.

 

Obstaja več metod, strategij in pristopov s katerimi lahko otrokom pomagamo.

 

Ob tem je potrebno poudariti rednost, sistematičnost in pravočasnost, torej da s pomočjo pričnemo takoj, ko težave opazimo. Na ta način namreč preprečimo sekundarne težave, ki se lahko pokažejo kot nizka samopodoba, anksioznost, nemotiviranost, odpor, vedenjske težave, slabe ocene ipd.

KAKO SE USPEŠNO UČIM

Program je namenjen vsem otrokom in mladostnikom, ki ne vedo, kako se učiti.

 

Skupaj diagnosticiramo otrokov učni stil, preizkusimo, katere tehnike in strategije so zanj uspešne in pripravimo individualni plan učenja po katerem se nato samostojno uči.

INDIVIDUALNO PRILAGOJENE URE

UČNA POMOČ

Nekateri učenci potrebujejo prilagojen proces podajanja in utrjevanja učne snovi (prilagojeno razlago, počasnejše podajanje informacij, večkratno ponovitev razlage, poudarjanje ključnih besed, utrjevanje preko različnih poti, stalno preverjanje razumevanja navodil ipd.)

 

Posvetujte se, iz katerih predmetov nudim učno pomoč.

DRUGA SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ

Težave se lahko pojavljajo tudi na ostalih področjih: grafomotorika, fina motorika, številske predstave, pozornost in koncentracija, koordinacija, čutno zaznavanje, časovna in prostorska orientacija …

 

Vse to vpliva na celostni razvoj otroka in na njegovo učno uspešnost, zato ga je pomembno opolnomočiti tudi na teh področjih.

CENIK

50 (pedagoška ura)​
 • Svetovanje
 • Pomoč
 • Podpora

Psihološka pomoč

PSIHOLOŠKA PODPORA

PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM
PRI ŽALOVANJU / BOLEZNI V DRUŽINI

Smrt ali huda bolezen in z njo povezano žalovanje, sta v naši družbi še vedno tabu. In prav v tem naravnem procesu, žalovanju, so otroci in mladostniki pogosto spregledani. Starši morda ne znajo ali ne zmorejo podpreti otroka, saj so tudi sami v neizmerni bolečini. Včasih pa niti ne opazijo, da otrok žaluje, saj otroško žalovanje običajno ni prav podobno odraslemu. Opazimo ga lahko šele, ko se pri otroku pojavijo “sekundarne” težave, kot so aksioznost, močenje postelje, pretirana navezanost, agresivno vedenje ipd. Pomembno je, da jim v teh situacijah nudimo varno okolje za izražanje čustev in za soočanje z izkušnjo na zdrav način, hkrati pa omogočimo pridobiti iskrene in starosti razumljive informacije ter jim ponudimo varnost, toplino in sočutje.

 

MOJA ZDRAVA SAMOPODOBA

Pomoč je namenjena otrokom, ki potrebujejo podporo pri grajenju pozitivne samopodobe, spoštovanju in sprejemanju sebe, socialnih veščinah, sproščanju negativnih čustvenih stanj, asertivnosti ipd.  

 

CENIK

50 (pedagoška ura)​
 • Svetovanje
 • Pomoč
 • Podpora

Kontakt

Kontaktni obrazec

Pred obiskom, Vas vljudno prosim, da izpolnite kontaktni obrazec.
Po oddaji boste prejeli termin.

Obravnave potekajo v otrokovem varnem okolju (na vašem domu) ali v mojih prostorih v Ljubljani.